Com tributaran les societats civils al 2016?

A partir de l’1 de Gener de 2016, les societats civils (SCP) deixaran de tributar com a entitats d’atribució de rendes. És a dir, cada un dels socis deixarà de tributar en el seu IRPF personal pels rendiments obtinguts en funció del seu percentatge de participació.

Això significa que totes les societats civils passaran a tributar per l’Impost de Societats, excepte les agràries, forestals, mineres o professionals, que seguiran tributant com fins ara.

Per tant, les societats civils tindran dues opcions:

  • Dissoldre i liquidar la societat

La Llei estableix un règim transitori amb avantatges fiscals, sempre i quan, acordin la seva dissolució i liquidació durant el primer semestre del 2016 i la societat civil s’extingeixi en el termini de 6 mesos des de l’adopció de l’acord. Si opten per aquesta opció, podran seguir aplicant el règim d’atribució de rendes fins a la seva liquidació sense adquirir la condició de contribuent de l’Impost de Societats.

Aquesta opció és la més recomanable quan hi hagi un soci treballador majoritari i la resta de socis, generalment familiars, formin part de la societat civil bàsicament per reduir l’efecte de la pressió fiscal. O bé, quan els socis tinguin alguna propietat en comú i hi vulguin desenvolupar una activitat econòmica, sota la figura d’una comunitat de bens que no es veu afectada per la nova normativa fiscal.

  • Transformar-se en un altre tipus de societat

Es permet canviar el tipus de forma social, com per exemple transformar-se en una societat limitada (SL), sense que afecti a la seva personalitat jurídica. És a dir, la societat continuarà existint sota la nova forma social, sense que es produeixi la dissolució i liquidació de la societat.

Aquesta nova forma social implicarà un increment de la càrrega burocràtica. A més a més de tributar per l’Impost de Societats, hauran de portar la comptabilitat ajustada segons el Codi de Comerç; així com la presentació dels Comptes Anuals i legalització dels llibres comptables al Registre Mercantil corresponent.

Resumint, el règim actual de les societats civils que desenvolupen una activitat mercantil, desapareix a finals d’any. A partir del 2016, cada societat haurà de decidir quina opció escollir.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *