Consultoria de negoci

El servei de consultoria incideix en aspectes concrets de l’empresa, com la reducció de costos, l’augment de les vendes o l’obtenció de finançament, per tal d’assolir els objectius marcats de millora continua del negoci i augment de la productivitat.

 • Planificació econòmica-financera:
  Projeccions dels estats financers que serviran de base a l’hora de prendre decisions estratègiques en les diferents etapes que pot viure qualsevol negoci. Plans d’empresa per a emprenedors, plans de viabilitat per a empreses amb dificultats o plans d’inversió per a empreses en fase de creixement.
 • Compra-venda d’empreses:
  Podem realitzar el procés previ de due-diligence per examinar les possibles contingències fiscals i financeres, la valoració de les accions o participacions objecte de transmissió; i, si s’escau, participar en la negociació en el procés final de compra-venda.
 • Estudis econòmics-financers:
  Elaborem informes de caràcter econòmic, financer o comptable de les empreses per peritatges en actuacions judicials, anàlisi d’operacions vinculades o càlculs del preu base de licitació per a les administracions públiques, entre d’altres.
 • Control dels marges comercials:
  Implementem un sistema de comptabilitat anàlitica o de costos per poder determinar el marge comercial per activitat econòmica, o per cada producte o servei.
 • Obtenció de finançament:
  Us ajudem a obtenir liquidesa per a la vostra empresa a través de les entitats bancàries,  plataformes de finançament online (fintech), o en la tramitació de subvencions o ajuts públics.
 • Solucions ERP:
  Assessorem en l’elecció del programa de gestió empresarial i donem suport a la seva posterior implementació, ajudant a l’empresa en el seu procés cap a la digitalització de la seva gestió administrativa-comptable.

Pressupost en funció de la dedicació i el volum de negoci
Poseu-vos en contacte