Indicadors financers essencials

Analitzar periòdicament la situació economicofinancera de qualsevol empresa és bàsic per poder veure’n l’evolució i extreure’n informació rellevant que li servirà a gerència per prendre decisions de futur. Més enllà d’analitzar l’estructura del balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys, hi ha una sèrie d’indicadors financers essencials que ajuden a complementar la informació que s’ha obtingut dels estats financers de la societat.

Aquests indicadors financers essencials es poden classificar en quatre tipus:

  • Indicadors de liquiditat: Donen informació sobre la facilitat que té una determinada empresa a convertir els seus actius en diners efectius. Com per exemple, els ratis de liquiditat, tresoreria o disponible.
  • Indicadors d’endeutament: Mesuren la capacitat d’endeutament que té una empresa. A més a més del rati d’endeutament, hi ha altres ratis com el de qualitat del deute o el de capacitat de devolució dels préstecs interessants de cara als bancs.
  • Indicadors de terminis: Indicats per calcular la rotació de l’estoc o el termini de pagament a proveïdors i el termini de cobrament dels clients. Tots ells s’acostumen a expressar en dies.
  • Indicadors de rendibilitat: Calculen la rendibilitat economicofinancera de l’empresa. Els indicadors més clàssic són els ratis de rendibilitat econòmica i financera. Però n’hi ha d’altres com la rendibilitat per treballador o la rendibilitat dels accionistes.

Depenen del sector d’activitat de l’empresa uns indicadors poden tenir més rellevància que altres, però en general, escullin un combinat entre 10 o 12 indicadors d’aquests quatre tipus pot ser suficient per tenir una primera radiografia de l’evolució del negoci.

Una bona selecció d’aquests indicadors, comparat amb anys anteriors i la mitjana del sector, ens permetran configurar un quadre de comandament financer que ens permeti detectar els punts forts i els punts febles que té la nostra empresa.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *