Les societats inactives han de presentar comptes anuals?

Les societats inactives han de presentar comptes anuals?

Les societats mercantils tenen l’obligació de presentar, com a màxim fins a finals de Juliol, els seus comptes anuals al Registre Mercantil. Però sovint ens trobem amb societats que no tenen activitat i no registren la seva comptabilitat. La pregunta en aquests casos és: les societats inactives han de presentar comptes anuals?

La resposta és clara: sí. Les societats mercantils, bàsicament societats limitades i anònimes, sempre han tingut l’obligació de presentar els comptes anuals estigui la societat activa o inactiva. Però no és fins el 2010, amb la Llei de Societats de Capital, que es regula l’aplicació de sancions per no presentar els comptes anuals. A la pràctica aquest fet es donava rarament, per la qual cosa moltes empreses inactives no presentaven els comptes anuals per tal d’estalviar-se el cost de presentar-les.

La novetat d’aquest any és la publicació d’un reglament que dona la potestat als registradors mercantils de sancionar a les societats que no presentin els comptes anuals al Registre Mercantil, quan abans era una competència única de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC). A més a més, queda més definit quin serà l’import de la sanció:

a) La sanció serà de l’0,5 per mil de l’import total de les partides d’actiu, més el 0,5 per mil de la xifra de vendes de l’entitat inclosa en l’última declaració presentada davant l’Administració Tributària.

b) En cas de no aportar la declaració tributària esmentada en la lletra anterior, la sanció s’ha d’establir en el 2 per cent del capital social segons les dades que consten al Registre Mercantil.

c) En cas que s’aporti la declaració tributària, i el resultat d’aplicar els esmentats percentatges a la suma de les partides de l’actiu i vendes fos més gran que el 2 per cent del capital social, es quantificarà la sanció en aquest últim reduït en un 10 per cent.

La publicació d’aquest nou reglament fa preveure la possibilitat que s’incrementin el número d’inspeccions a les societats inactives i, en general, a totes les societats mercantils que no hagin presentat els comptes anuals dels exercicis no prescrits, és a dir, els últims 3 anys. Per tant, si es dona el cas, fa recomanable posar-se al dia de la presentació dels comptes anuals de la nostra empresa.

Membres de:

logo-colegi-economistes.png

Partners tecnològics: